HỆ THỐNG NHÂN VẬT

Earth 1
 • HP 1211
 • PATK 104
 • PDEF 48
 • MDEF 7
 • CRT 41
 • RS.CRT 41
 • HIT 85
 • EAV 68
เพิ่มเติม >>
Earth 2
 • HP 1186
 • MATK 105
 • PDEF 7
 • MDEF 48
 • CRT 41
 • RS.CRT 41
 • HIT 85
 • EAV 68
เพิ่มเติม >>
Earth 3
 • HP 1248
 • PATK 102
 • PDEF 7
 • MDEF 7
 • CRT 41
 • RS.CRT 41
 • HIT 85
 • EAV 68
เพิ่มเติม >>
Earth 4
 • HP 1224
 • PATK 103
 • PDEF 7
 • MDEF 7
 • CRT 41
 • RS.CRT 41
 • HIT 85
 • EAV 68
เพิ่มเติม >>
Earth 5
 • HP 1168
 • MATK 104
 • PDEF 7
 • MDEF 7
 • CRT 41
 • RS.CRT 41
 • HIT 85
 • EAV 68
เพิ่มเติม >>
 • Earth 1
 • Earth 2
 • Earth 3
 • Earth 4
 • Earth 5
fire 1
 • HP 1162
 • MATK 114
 • PDEF 7
 • MDEF 7
 • CRT 41
 • RS.CRT 41
 • HIT 85
 • EAV 68
เพิ่มเติม >>
fire 2
 • HP 1186
 • MATK 105
 • PDEF 7
 • MDEF 7
 • CRT 41
 • RS.CRT 41
 • HIT 85
 • EAV 68
เพิ่มเติม >>
fire 3
 • HP 1125
 • MATK 106
 • PDEF 7
 • MDEF 7
 • CRT 41
 • RS.CRT 41
 • HIT 85
 • EAV 68
เพิ่มเติม >>
fire 4
 • HP 1217
 • MATK 114
 • PDEF 7
 • MDEF 7
 • CRT 41
 • RS.CRT 41
 • HIT 85
 • EAV 68
เพิ่มเติม >>
fire 5
 • HP 1131
 • MATK 108
 • PDEF 7
 • MDEF 7
 • CRT 41
 • RS.CRT 41
 • HIT 85
 • EAV 68
เพิ่มเติม >>
 • fire 1
 • fire 2
 • fire 3
 • fire 4
 • fire 5
wind 1
 • HP 1394
 • PATK 109
 • PDEF 7
 • MDEF 7
 • CRT 41
 • RS.CRT 41
 • HIT 85
 • EAV 68
เพิ่มเติม >>
wind 2
 • HP 1217
 • MATK 113
 • PDEF 7
 • MDEF 7
 • CRT 41
 • RS.CRT 41
 • HIT 85
 • EAV 68
เพิ่มเติม >>
wind 3
 • HP 1186
 • PATK 105
 • PDEF 7
 • MDEF 7
 • CRT 41
 • RS.CRT 41
 • HIT 85
 • EAV 68
เพิ่มเติม >>
wind 4
 • HP 1186
 • PATK 105
 • PDEF 7
 • MDEF 7
 • CRT 41
 • RS.CRT 41
 • HIT 85
 • EAV 68
เพิ่มเติม >>
wind 5
 • HP 1235
 • PATK 114
 • PDEF 7
 • MDEF 7
 • CRT 41
 • RS.CRT 41
 • HIT 85
 • EAV 68
เพิ่มเติม >>
 • wind 1
 • wind 2
 • wind 3
 • wind 4
 • wind 5
 • Earth
 • Fire
 • wind